Privacy

Privacyverklaring van MB SLK Club Nederland

Wie zijn wij

De MB SLK Club Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, donateurs en relaties.  De contactgegevens van de MB SLK Club Nederland staan op de website www.mbclkclub.nl.

Welke gegevens verwerken wij van u

In de ledenadministratie van de MB SLK Club Nederland leggen wij de volgende gegevens vast:

 1. Clubcard ID
 2. Geslacht (heer/ mevrouw), voorletters, naam van het lid
 3. Geslacht (heer/ mevrouw), voorletters, naam van de partner van het lid
 4. Adres
 5. Postcode, woonplaats
 6. E-mailadres
 7. Telefoonnummer
 8. Lidnummer
 9. Inloggegevens website
 10. IBAN banknummer
 11. Geboortedatum
 12. Merk/type/bouwjaar/kenteken van uw voertuig(en)

Leden en donateurs worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer en de club registreert wanneer het lidmaatschap/donateurschap is ingegaan.

Een nieuw lid wordt in het voor leden afgeschermde gedeelte van de website vermeld met de gegevens onder 2.2 en 2.4.

Verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening

Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. Wij verwerken in ieder geval uw contactgegevens – naam, adres, postcode, woonplaats, lidnummer, geslacht

(heer/mevrouw) geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres. Daarnaast verwerken wij de voertuiggegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Financiële gegevens

Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor incasso van de contributie.

Contactmomenten vastgelegd in verwerkingsregister

Wanneer wij contact met alle leden of een deel van de leden hebben gehad verwerken wij mogelijk de volgende gegevens: 

 • Waarover ging het contact (bijv. toezending nieuwsbrief, uitnodiging voor een (leden)vergadering, een toerrit/evenement)
 • Wanneer was het contact en met welke (groep) leden
 • Hoe dit contact plaatsvond (via post, onze website, webwinkel, e-mail, nieuwsbrief, social media, etc.).

We kunnen deze gegevens gebruiken om te zien wanneer en waarover we eerder met u contact hebben gehad. Hierdoor kunnen wij u bij een volgend contact gerichter te woord staan en/of van dienst zijn.

Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen

We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren op onze website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 1.  Voor (verbetering van) onze dienstverlening.
  Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, een nieuwsbrief verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten.
 2.  Risico’s verkleinen
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om risico’s te verkleinen door te zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden. Het doel van deze registratie is het voorkomen en bestrijden van fraude of ander misbruik van onze site.
 3. Marketing activiteiten uitvoeren
  We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de club. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website/webwinkel of via social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen:

 1. We bekijken welke producten en diensten u al wel gebruikt en welke niet.  
 2. We kunnen indien we dit wenselijk achten voor onze club en/of haar leden uw keuzes en zoekopdrachten bijhouden en analyseren. Dit kan bijvoorbeeld als onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals een nieuwsbrief opent registreren.

 

Verbeteren en innoveren

We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om onze dienstverlening veel persoonlijker te maken door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

 • De oorzaak van vragen oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen. 
 • De beveiliging verbeteren. 
 • Meten hoe leden en donateurs diensten gebruiken. En als dat nodig is: dingen verbeteren.   
 • Nieuwe diensten ontwikkelen.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren. Bij het analyseren verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

 

De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaat- of donateurschap en het verstrekken van de gegevens aan de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs (MBAC) en Mercedes-Benz Classic Club Management GmbH t.b.v. de verzending  van de Mercedes-Benz ClubCard en de door Mercedes-Benz en Daimler AG aan het lid ter beschikking gestelde tijdschriften en/of het uitvoeren van andere contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen.

Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.

Een ander gerechtvaardigd belang van de MB SLK Club Nederland. Dit geldt o.a. voor direct marketingactiviteiten en controles aan de eisen gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

 1. Beveiliging
  We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website, webwinkel en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes en gegevensdragers waar gegevens zijn opgeslagen.
 2. GeheimhoudingWe gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde bestuurs- en commissieleden en instanties met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten mogen uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap. Zie ook punt 9.

Toestemming

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken

Met wie kunnen we uw gegevens delen

De MB SLK Club Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is, b.v. voor het verzenden van het clubblad en de verzending  van de Mercedes-Benz ClubCard en de door Mercedes-Benz en Daimler AG aan het lid ter beschikking gestelde tijdschriften en/of het uitvoeren van andere contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen of t.b.v. het functioneren van de webshop.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid.

Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad of het bedrijf dat de webshop, webwinkel onderhoudt.

Ten behoeve van de verstrekking de Mercedes-Benz ClubCard en de door Mercedes-Benz en Daimler AG aan het lid ter beschikking gestelde tijdschriften worden uw gegevens verwerkt in de Mercedes-Benz Clubcloud.

Met de daarbij betrokken partijen en met de Mercedes-Benz Classic Club Management zijn schriftelijke afspraken gemaakt om uw privacy te waarborgen. MB SLK Club Nederland blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten

 1.  gegevens inzien of verbeteren
  U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
  Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek tot inzage of correctie naar de binnen de club daartoe aangewezen functionaris (zie de contactgegevens op de website van de club). U ontvangt binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van uw persoonsgegevens in de bij de club aanwezige bestanden.
 2. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
  In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen:
 • de persoonsgegevens zijn na het einde van het lidmaatschap niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

Na het einde van het lidmaatschap worden uitsluitend na een daartoe ontvangen schriftelijk verzoek van het oud-lid binnen een uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.

beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.

Email, social media en Google
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid of als donateur. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

Het eigen gebruik van social-media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.  

 Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 november 2018.

Zodra er een nieuwe versie is zal dit via de website aan de leden worden bekendgemaakt.

Cookies
MB SLK Club Nederland gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Cookies vergemakkelijken het navigeren op de website en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid. Cookies helpen ook bij het identificeren van de meest populaire webpagina’s op de website. Op die manier kan de inhoud van de website beter op de wensen van onze bezoekers worden afgestemd.

Cookies kunnen gebruikt worden om vast te stellen of er al eerder een bezoek aan een website is gebracht. Daarvoor kan het zijn dat persoonlijke gegevens zoals een gebruikersnaam en eventueel een wachtwoord in een cookie worden opgeslagen. U dient daarvoor wel eerst toestemming te geven, bijvoorbeeld bij het inloggen op beschermde webpagina’s.

De meeste webbrowers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door de desbetreffende instellingen van uw browser aan te passen. Cookies reeds aanwezig op uw computer kunt u te allen tijde verwijderden. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor verdere details.

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de binnen de club daartoe aangewezen functionaris (zie de contactgegevens op de website van de club) door het sturen van een E-mail (voorzitter@mbslkclub.nl).

Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@mbslkclub.nl.

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.