Privacy

Privacy verklaring

De Vereniging MB SLK Club Nederland (MB SLK Club NL) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, donateurs en relaties. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens van door de MB SLK Club NL en de eventueel aangesloten organisaties, relaties e.d. De < contactgegevens van de MB SLK Club Nederland staan op deze website

Welke gegevens verwerken wij van je?

In de ledenadministratie van de MB SLK Club Nederland leggen wij de volgende gegevens vast:

 1. Clubcard ID
 2. Voorletters, naam en geslacht van het lid en partner/bijrijder van het lid
 3. Adres
 4. Postcode, woonplaats, land
 5. Emailadres
 6. Telefoonnummer
 7. Lidnummer
 8. Inloggegevens website
 9. IBAN banknummer
 10. Geboortedatum
 11. Merk/type/bouwjaar/kenteken van uw voertuig(en)
 12. Beeldmateriaal

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

De MB SLK Club NL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Dat zijn gegevens van:

 • Leden, donateurs en sponsoren.
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de MB SLK Club NL of ooit een lidmaatschap hebben gehad.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

De MB SLK Club NL verwerkt persoonsgegevens vanwege meerdere redenen:

 • Als je lid wilt worden van de MB SLK Club NL of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.
 • Als je eenmaal lid bent of een relatie met de MB SLK Club NL hebt, dan willen we je goed van dienst zijn. We houden je graag op de hoogte van de activiteiten van de club. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website/webwinkel of via social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over evenementen en aan het lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Wij gebruiken je persoonsgegevens ook om risico’s te verkleinen door te zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden. Het doel van deze registratie is het voorkomen en bestrijden van fraude of ander misbruik van onze site. 
 • De gegevens van leden worden ook gebruikt en uitgewisseld met de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs (MBAC) en Mercedes-Benz Classic Club Management GmbH om te zorgen voor onder andere de toezending van MB Magazines en de MB ClubCard.
 • Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts. Bij het analyseren verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

Verwerkt de MB SLK Club NL ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Neen. De MB SLK Club NL verwerkt geen bijzondere gegevens zoals in de wet omschreven.

Beeldmateriaal, opnemen en bewaren gesprekken en externe bronnen

We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van je uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt.

Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren op onze website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen. Voor het gebruik van foto/videomateriaal gelden binnen de MB SLK Club NL de volgende richtlijnen:

 • We vragen bij inschrijving van het lid éénmalig expliciet toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal;
 • We geven aan waarvoor het beeldmateriaal wordt gebruikt en via welke kanalen het materiaal verspreid wordt;
 • We geven aan dat men de toestemming altijd in kan trekken.

De MB SLK Club NL zal beeldmateriaal ondanks eventueel verkregen toestemming vooraf, niet openbaar maken als een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschaad of diens familieleden zich hiertegen verzetten.

Dat redelijke belang is moeilijk te bepalen, maar voorzichtigheid en terughoudendheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wees altijd voorzichtig met het plaatsen van beelden waarop niet-leden of jeugdigen voorkomen. Gebruik ook geen beelden die als gênant, storend, etc. kunnen worden ervaren. En plaats je evenementenfoto’s liefst op een door de MB SLK Club NL aangereikt medium (website, facebook) waar alleen leden bij kunnen. Realiseer je dat leden een kopie kunnen maken van de foto’s en deze ook weer zelf verder kunnen verspreiden.

Wat is de rechtsgrond om je persoonsgegevens te gebruiken?

De rechtsgrond hangt samen met de doelstellingen van de MB SLK Club NL zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. In het kort zijn dat:

 • Het aangaan en/of uitvoeren van het lidmaat- of donateurschap en het verstrekken van de gegevens aan de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs (MBAC) en Mercedes-Benz Classic Club Management GmbH t.b.v. de verzending van de Mercedes-Benz ClubCard en de door Mercedes-Benz en Daimler AG aan het lid ter beschikking gestelde tijdschriften en/of het uitvoeren van andere contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
 • En een ander gerechtvaardigd belang van de MB SLK Club Nederland. Dit geldt o.a. voor direct marketingactiviteiten en controles aan de eisen gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Hoe gaat de MB SLK Club NL met de persoonsgegevens om?

 Zie hieronder:

Hoe is de beveiliging geregeld?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De ledenadministratie, webwinkel en financiële administratie van de MB SLK Club Nederland verwerkt persoonsgegevens in een computerdatabank en is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Ook zijn persoonsgegevens opgeslagen in de email en op de gemeenschappelijke dataschijf van het bestuur van de MB SLK Club NL. Het bestuur heeft in het verwerkingsregister de locaties van persoonsgegevens en de beveiliging van de gegevens vastgelegd. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website, webwinkel en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes en gegevensdragers waar gegevens zijn opgeslagen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens in de ledenadministratie in clublounge. In clublounge kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap bij de MB SLK Club NL terugvinden en bewerken.

Verder mogen alleen daartoe bevoegde bestuurs- en commissieleden en instanties met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten je gegevens inzien en verwerken. De MB SLK Club Nederland heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met de MBAC en Mercedes-Benz Classic Club Management GmbH.

Bij de organisatie van een evenement, kan een organiserend lid de NAW, email en telefoonnummers zien van deelnemers.  

De MB SLK Club NL kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen tenzij dit op grond van de wet is toegestaan of door betrokkene toestemming voor is verleend. Soms zijn wij wettelijk verplicht je gegevens door te geven aan de overheid.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Je persoonsgegevens bewaren we maximaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap. 

Met wie kunnen we je gegevens delen?

De MB SLK Club Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is, b.v. voor het verzenden van het clubblad en de verzending  van de Mercedes-Benz ClubCard en de door Mercedes-Benz en Daimler AG aan het lid ter beschikking gestelde tijdschriften en/of het uitvoeren van andere contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen of t.b.v. het functioneren van de webshop.

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid.

Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad of het bedrijf dat de webshop, webwinkel onderhoudt.

Ten behoeve van de verstrekking de Mercedes-Benz ClubCard en de door Mercedes-Benz en Daimler AG aan het lid ter beschikking gestelde tijdschriften worden uw gegevens verwerkt in de Mercedes-Benz Clubcloud.

Met de daarbij betrokken partijen en met de Mercedes-Benz Classic Club Management zijn schriftelijke afspraken gemaakt om uw privacy te waarborgen. MB SLK Club Nederland blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Wat zijn je rechten?

Zie hieronder:

Gegevens inzien of verbeteren

Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer je inzage in je gegevens wilt, geven wij deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat je bent wie je zegt dat je bent en kunnen wij je vragen je te legitimeren. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek tot inzage of correctie naar de binnen de club daartoe aangewezen functionaris (zie de contactgegevens op de website van de club). Je ontvangt binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van je persoonsgegevens in de bij de MB SLK Club NL aanwezige bestanden.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’

In de volgende situaties heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te laten wissen:

 • de persoonsgegevens zijn na het einde van het lidmaatschap niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

Na het einde van het lidmaatschap worden uitsluitend na een daartoe ontvangen schriftelijk verzoek van het oud-lid binnen een uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.

Beperking van de verwerking

Als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

Je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen je sowieso niet voor commerciële doelen.

Hoe gaan we om met email en social-media?

Voordat wij via email met je communiceren vragen wij je toestemming, tenzij je deze toestemming al eerder hebt gegeven. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid of als donateur. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

Het eigen gebruik van social-media is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door je verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden je aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden je aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze dan via social-media met ons te delen.  

Cookies

MB SLK Club NL gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Cookies vergemakkelijken het navigeren op de website en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid. Cookies helpen ook bij het identificeren van de meest populaire webpagina’s op de website. Op die manier kan de inhoud van de website beter op de wensen van onze bezoekers worden afgestemd.

Cookies kunnen gebruikt worden om vast te stellen of er al eerder een bezoek aan een website is gebracht. Daarvoor kan het zijn dat persoonlijke gegevens zoals een gebruikersnaam en eventueel een wachtwoord in een cookie worden opgeslagen. U dient daarvoor wel eerst toestemming te geven, bijvoorbeeld bij het inloggen op beschermde webpagina’s.

De meeste webbrowers accepteren cookies automatisch. Je kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door de desbetreffende instellingen van de browser aan te passen. Cookies die aanwezig zijn op je computer kun je verwijderden. Raadpleeg de handleiding van je browser voor verdere details.

Datalek: wat te doen en hoe behandelen we bij datalekken?

Op het moment dat je het idee hebt dat er een datalek is, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan het bestuur van de MB SLK Club NL. Hiervoor gebruik je het emailadres van het secretariaat (secretaris@mbslkclub.nl).
Via deze melding(en) worden direct de juiste personen die betrokken zijn bij de afhandeling van een datalek op de hoogte gesteld. Het moment van melding is het moment waarop de constatering formeel plaatsvindt.

Wanneer is iets mogelijk een datalek?

Naar letter van de wet kan iets al heel snel een datalek zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Iemand heeft onbedoeld de beschikking gekregen over de gegevens van de gegevensbeheerder van de MB SLK Club NL;
 • Een brief die gestuurd is naar de verkeerde persoon en gelezen wordt door iemand anders dan de persoon waar deze voor bestemd was;
 • Een ledenlijst met persoonsgegevens die verstrekt is aan iemand die hier geen inzicht in had mogen hebben;
 • Een bericht met de naam, geboortedatum en het e-mailadres van een nieuw lid dat is blijven rondslingeren en voor onbevoegden inzichtelijk is geweest;
 • Een maillijst die verstrekt is aan een externe partij die dit niet had mogen ontvangen,

Bepalen of het een datalek is

Er zal nu bepaald moeten worden of het gemelde issue daadwerkelijk een datalek is. Tevens moet er bepaald worden of het lek ernstig genoeg is dat de betrokkenen (de personen waarvan gegevens gelekt zijn) geïnformeerd dienen te worden. Indien er informatie niet duidelijk is zal er geprobeerd worden om dit duidelijker te krijgen bij de melder.

Melding maken bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

Indien er wordt bepaald dat het daadwerkelijk een datalek betreft, dient er een melding gemaakt te worden bij de AP. Een melding van een (mogelijk) datalek moet binnen 72 uur gedaan worden.
Dit wordt gedaan door het bestuur. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Betrokkenen informeren

Indien de aard van het datalek dusdanig is dat de betrokkenen dienen te worden geïnformeerd zal dit zo snel mogelijk worden gedaan. De vorm van communicatie hangt af van de hoeveelheid gegevens die gelekt is. Het informeren zal gedaan worden door het bestuur. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Vastleggen datalek

Een datalek dat gemeld is bij de AP dient vastgelegd te worden in een dossier, ook dit neemt het bestuur voor haar rekening.

Hebt je vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacy verklaring? Dan kunt u contact opnemen met de binnen de club daartoe aangewezen functionaris door het sturen van een E-mail (voorzitter@mbslkclub.nl).

Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@mbslkclub.nl.

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

De MB SLK Club NL behoudt zich het recht voor 0m wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de privacy verklaring. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak.  Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief of website zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 februari 2019.